Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, 1 januari 2018

Artikel 1

Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Apparatuur
de systemen waarmee Participanten deel kunnen nemen aan de Dienst;
Conferencing services
het pakket aan diensten dat Leverancier levert om gelijktijdig informatie tussen meerdere personen op meerdere locaties te delen, daaronder niet inbegrepen het gebruik van netwerk infrastructuur;
Dienst(en)
de diensten die Leverancier levert in het kader van de Overeenkomst;
Leverancier
KPN B.V.;
Opdrachtgever
degene met wie Leverancier een Overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of degene die met Leverancier een Overeenkomst wenst aan te gaan;
Overeenkomst
de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan Leverancier de Dienst levert;
Partners
degenen met wie Opdrachtgever bij de uitvoering van de Dienst via de Dienst in verbinding staat en/of aan wie Opdrachtgever toegangscodes heeft verstrekt om van de Dienst gebruik te kunnen maken;
Participanten
Opdrachtgever en Partners gezamenlijk;
Partij(en)
Opdrachtgever of Leverancier afzonderlijk ("Partij") dan wel gezamenlijk.

Artikel 2

Onderwerp
 1. 2.1 Partijen komen overeen dat Leverancier, onder de voorwaarden en tarieven als opgenomen in de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen de Dienst ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten.
 2. 2.2 De Overeenkomst kan zowel betrekking hebben op een eenmalige levering van de Dienst als op een periode van (on)bepaalde duur waarin Opdrachtgever een beroep kan doen op Leverancier voor de levering van de Dienst.

Artikel 3

Totstandkoming van de overeenkomst
 1. 3.1 De Dienst kan worden aangevraagd door invulling en ondertekening van een daarvoor bestemd formulier, tenzij een andere wijze van aanvragen wordt overeengekomen. Leverancier zal een Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aanbieden, dan wel hem/haar op verzoek kosteloos een exemplaar toezenden.
 2. 3.2 Opdrachtgever dient zich op verzoek van Leverancier op een daarbij aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door Leverancier benodigde gegevens te verstrekken.
 3. 3.3 Bij een aanvraag (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van Leverancier op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij een Kamer van Koophandel gehouden register.
 4. 3.4 De Overeenkomst komt tot stand op de datum van ontvangst door Opdrachtgever van de bevestiging van Leverancier dat de aanvraag is geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.
 5. 3.5 De aanvraag kan door Leverancier worden geweigerd indien:
  • a. Opdrachtgever handelingsonbekwaam is, of hij/zij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in het tweede lid en/of derde lid van dit artikel toont binnen een door Leverancier gestelde termijn;
  • b. Opdrachtgever een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die niet-nakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat hij/zij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
  • c. Opdrachtgever financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens Leverancier niet nakomt.
  Leverancier zal een weigering van de aanvraag motiveren.
 6. 3.6 Een Opdrachtgever die eerder van de Dienst gebruik gemaakt heeft, kan met referte aan dit eerdere gebruik een verkorte aanmeldingsprocedure doorlopen. Opdrachtgever gaat akkoord met het feit dat er voor deze herhaalde aanvraag door Leverancier slechts een beperkte identificatieprocedure zal worden toegepast.

Artikel 4

Levering
 1. 4.1 Leverancier spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen of beperkingen van de dienstverlening worden door Leverancier zo spoedig mogelijk verholpen. Leverancier kan niet te allen tijde verhinderen dat de Dienst tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur welke toegang biedt tot de Conferencing Services. Aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. 4.2 Leverancier is gerechtigd om af te wijken van de overeengekomen dienstverlening indien daartoe een technische noodzaak bestaat. Leverancier zal zich inspannen om afwijkingen die van tevoren bekend zijn tijdig bekend te maken bij Opdrachtgever.
 3. 4.3 In geval van overmacht is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverlet het recht op betaling van reeds geleverde diensten.

Artikel 5

Validatie van de apparatuur
 1. 5.1 Leverancier kan een validatietest vragen om eventuele beperkingen van de Apparatuur van Opdrachtgever en zijn/haar Partners aan het licht te brengen.
 2. 5.2 Opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan de uitvoering van de validatietests. Hij/Zij zal onder andere aan Leverancier de noodzakelijke gegevens verstrekken en zal maatregelen treffen zodat Leverancier de werkzaamheden naar behoren kan verrichten.
 3. 5.3 Indien Opdrachtgever op tijdelijke basis gebruik maakt van Apparatuur tot welke Leverancier in het kader van de Dienst de toegang levert, rust de verantwoordelijkheid voor de validatietest bij Leverancier.

Artikel 6

Informatieplicht
 1. 6.1 Opdrachtgever dient alle wijzigingen aan zijn/haar Apparatuur en/ of de Apparatuur van zijn/haar Partners die van invloed kunnen zijn op de Dienst zo spoedig mogelijk aan Leverancier door te geven.
 2. 6.2 Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever eveneens zo spoedig mogelijk aan Leverancier door te geven.

Artikel 7

Plichten bij de uitvoering van de dienst
 1. 7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Apparatuur van de Participanten tijdig gereed is voor het uitvoeren van de Dienst.
 2. 7.2 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om bij het opzetten van de verbindingen voor de Dienst te controleren of daadwerkelijk de juiste Participanten bij de vergadering zijn betrokken.

Artikel 8

Gebruik van vertrouwelijke gegevens
 1. 8.1 Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere Partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.
 2. 8.2 Opdrachtgever dient alle hem/haar ter beschikking gestelde toegangscodes vertrouwelijk te behandelen en te voorkomen dat deze door derden misbruikt kunnen worden. De kosten die gemaakt worden door misbruik van de toegangscodes zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. 8.3 Leverancier neemt de gegevens van Opdrachtgever en de door hem/haar verstrekte gegevens met betrekking tot de Partners op in een gegevensbestand. Leverancier zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Leverancier heeft het recht naam- en adresgegevens uit dit bestand te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij Opdrachtgever schriftelijk heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt.

Artikel 9

Gebruik van de dienst
 1. 9.1 Opdrachtgever staat er voor in dat de via de Dienst toegankelijke informatie niet beledigend, racistisch, discriminerend of opruiend van aard is, niet in strijd is met de goede zeden, nog jegens derden onrechtmatig van aard is, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Leverancier.
 2. 9.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de via de Dienst toegankelijke informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden.
 3. 9.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de via de Dienst toegankelijke informatie of toepassingen geen schade kunnen toebrengen aan gegevens, apparatuur en software van Leverancier noch van enige andere Partij.
 4. 9.4 Opdrachtgever staat er voor in dat zijn/haar Partners de hiervoor in de leden 1, 2 en 3 verstrekte garanties eveneens zullen naleven.

Artikel 10

Eigendom en intellectuele eigendomsrechten
 1. 10.1 De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van eigendom van zaken en programmatuur, en/of van intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Leverancier aanwendt bij het verrichten van de Dienst.
 2. 10.2 De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Leverancier. Opdrachtgever verkrijgt een niet- exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 3. 10.3 Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient Opdrachtgever hen terstond van de rechten van Leverancier op de hoogte te stellen. Opdrachtgever dient Leverancier terstond in te lichten.

Artikel 11

Vergoedingen
 1. 11.1 Alle vergoedingen die Opdrachtgever aan Leverancier verschuldigd is, zullen worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen.
 2. 11.2 Leverancier heeft het recht om de tarieven behorende bij de Overeenkomst te wijzigen. Opdrachtgever heeft het recht bij wijziging van de tarieven de Overeenkomst ingaande de wijzigingsdatum op te zeggen als de tariefswijziging aantoonbaar onredelijke gevolgen heeft voor Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van dit recht om de Overeenkomst voortijdig op te beëindigen dient deze Leverancier hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen, zulks met in achtneming van een maximum bedenktijd van 21 dagen na de bekendmaking van de nieuwe tarieven.
 3. 11.3 Indien een Opdrachtgever wijziging vraagt van reeds middels de Overeenkomst met Leverancier overeengekomen dienstverlening en Leverancier hier op in gaat, heeft dit geen gevolg voor het recht van Leverancier om betaling te vorderen voor de reeds overeengekomen dienstverlening.
 4. 11.4 Een annuleringsregeling kan overeengekomen worden. Indien er sprake is van een annuleringsregeling, dan kan daar door Opdrachtgever tot uiterlijk één uur vóór de overeengekomen aanvangstijd van de Dienst een beroep op worden gedaan. Indien Opdrachtgever na die tijd melding maakt af te willen zien van de Dienst wordt de vergoeding in rekening gebracht conform de normaal geldende tarieven.

Artikel 12

Betaling
 1. 12.1 Leverancier brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door Leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn zoals is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn gelden van 21 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling van het totale notabedrag door Leverancier is ontvangen.
 2. 12.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, deelt Leverancier hem/ haar dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij/zij in verzuim is, tot aan de dag van de volledige betaling, de wettelijke rente verschuldigd over het totale notabedrag, inclusief eventuele invorderingskosten, onverminderd het recht van Leverancier op een volledige schadeloosstelling.
 3. 12.3 Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. 12.4 Indien een betaling niet direct traceerbaar is tot enige nota, wordt deze geacht verrekend te moeten worden met de oudste openstaande nota die voor de levering van de Dienst is verstuurd.
 5. 12.5 Opdrachtgever zal bezwaren tegen de nota binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk aan Leverancier kenbaar maken. Uit eventuele bezwaren tegen de nota volgt geen recht de betaling op te schorten.
 6. 12.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd een nota voor de geleverde Dienst te verrekenen met enige andere vordering op Leverancier ongeacht de aard van de vordering.

Artikel 13

Aansprakelijkheid
 1. 13.1 Leverancier is bij de uitvoering van deze Overeenkomst niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst behoudens in de volgende gevallen, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van Leverancier beperkt is tot maximaal de bij de desbetreffende gevallen aangegeven bedragen:
  • a. Indien bij het verrichten van werkzaamheden toerekenbaar aan Leverancier schade aan zaken van Opdrachtgever is veroorzaakt, zal Leverancier de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis;
  • b. Indien bij het verrichten van werkzaamheden toerekenbaar aan Leverancier dood dan wel lichamelijk letsel is veroorzaakt, zal Leverancier de daaruit voortvloeiende schade vergoeden tot een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis.
 2. 13.2 Opdrachtgever zal Leverancier vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade. De vrijwaring geldt niet voor de schade die op grond van het in het eerste lid bepaalde voor rekening van Leverancier is.
 3. 13.3 Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan Leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Leverancier is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 14

Bijzondere verplichtingen Leverancier op grond van Telecommunicatiewet
 1. a. Op grond van de verplichtingen die door ACM aan Leverancier zijn opgelegd in de ten tijde van de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever geldende marktanalysebesluiten, dient het verschil tussen de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen en tarieven en de inkoopprijzen van Leverancier groot genoeg te zijn zodat concurrerende aanbieders die tegen dezelfde inkoopprijzen bij Leverancier moeten inkopen een concurrerend aanbod kunnen doen.
 2. b. Uitsluitend indien:
  • 1. daar tijdens de looptijd van de betreffende Overeenkomst verandering in komt of er anderszins een wijziging optreedt in de relevante regelgeving die gevolgen heeft voor (de werking van) één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, of
  • 2. als gevolg van een verhoging van de inkoopprijzen van Leverancier of van een wijziging van de samenstelling van het portfolio aan Diensten dat Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst van Leverancier afneemt het verschil tussen de overeengekomen prijzen en tarieven en de inkoopprijzen van Leverancier te klein is, waardoor concurrerende aanbieders geen concurrerend aanbod kunnen doen omdat zij bij Leverancier tegen dezelfde inkoopprijzen moeten inkopen,
  dan is Leverancier gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever de door haar in verband daarmee noodzakelijk geachte wijziging(en) in de voorwaarden en/of tarieven aan te brengen.
 3. c. Indien Opdrachtgever de wijziging(en) niet wenst te accepteren is elk is elk der Partijen gerechtigd om de betreffende  Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de desbetreffende wijziging in de relevante regelgeving door Leverancier moet zijn geïmplementeerd.

Artikel 15

Ontbinding van de overeenkomst
Elk der Partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederPartij:
 • a. surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend;
 • b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 16

Slotbepaling
 1. 16.1 Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren.
 2. 16.2 Als Leverancier gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in de schriftelijke bekendmaking. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren omdat de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor hem/haar onredelijke gevolgen hebben, heeft hij/zij het recht de Overeenkomst binnen 21 dagen na de bekendmaking met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uitoefening van dit recht geschiedt door hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier melding van te maken.
 3. 16.3 Het feit dat één der Partijen op enig moment niet staat op de strikte uitvoering van één van de artikelen in de Algemene Voorwaarden bij de Overeenkomst leidt niet automatisch tot het algemeen recht om in het vervolg deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing te verklaren.
 4. 16.4 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 5. 16.5 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de exclusief bevoegde rechter in Den Haag.
KPN Call Me Back

Hulp nodig?

Start een chat +